Privacyverklaring, klachtenprocedure en algemene voorwaarden

Privacyverklaring

Mesologie Sandra van Ham waakt over uw privacy en handelt volgens:

• Richtlijnen en gedragscode NVVM

• Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG)

• Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WBGO)

• Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ)

 

Mesologie Sandra van Ham is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Vererking van de persoonsgegeven gebeurt op zorgvuldige wijze in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanaf 25 mei 2018 stelt. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als Mesoloog, een dossier aanleg. Uw dossier bevat het Intakeformulier, informatie en aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de gemaakte afspraken, uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Als Mesoloog doen we ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent dat we:

• er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens,
• een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) hebben,
• handelen conform richtlijnen WBGO en Wet Persoonsregistratie.

 

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doelen gebruikt worden:
• het informeren van andere zorgverleners, bijvoorbeeld als het consult is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming,
• voor het gebruik voor waarneming door een collega, tijdens afwezigheid,
• geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing,
• de financiële administratie, zodat onze administrateur of wijzelf een factuur kunnen opstellen.

 

Als we vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan informeren we u eerst en vragen uw expliciete toestemming.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Uw naam, adres en woonplaats,
• Uw klantnummer en/of uw geboortedatum,
• De datum van de behandeling en declaratienummer,
• Een korte omschrijving van de behandeling,
• De kosten van het consult.

 

SAMENWERKING MET ANDERE ORGANISATIES
Vanuit de praktijk werk ik samen met de volgende organisaties met betrekking tot het verwerken van uw gegevens en ben ik hiermee een verwerkingsovereenkomst aangegaan:

• MIJNDIAD digitale patiënten/cliënten administratie.
• WIJMETAARTS Accountant.
• STRATO Webbeheerder.

 

COOKIE POLICY
Wat zijn cookies?
De website van Mesologie Sandra van Ham maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op uw harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

 

Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie ben je herkenbaar bij een nieuw bezoek op de website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen we dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

 

Google Analytics cookies
Via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

 

WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22-06-2023.
Mesologie Sandra van Ham kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de
website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u
op de hoogte blijft van wijzigingen.

 
BEWAARPLICHT
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) wordt vereist 20 jaar bewaard.

 

Klacht- en tuchtrecht

JE HEBT EEN KLACHT, WAT NU?
Via de VBAG is Mesologie Sandra van Ham aangesloten bij een geschillencommissie. Deze doet er alles aan om u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. In dat geval zou Mesologie Sandra van Ham het zeer waarderen als u het ongerief eerst aan Mesologie Sandra van Ham voorlegt. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit.
Vindt u het moeilijk om ongenoegen mondeling te uiten? Probeer het dan schriftelijk voor te leggen. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen. Ervaring leert dat een goed gesprek al veel onvrede kan wegnemen.

 

ALS WE ER SAMEN NIET UITKOMEN
Voelt u zich niet in staat de kwestie te bespreken met de Mesologie Sandra van Ham, laat de situatie dit niet toe of komen we er samen niet uit? Dan kunt u kosteloos een onafhankelijke klachtenfunctionaris inschakelen. Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het zoeken van oplossingen.
Samen met u wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te geven voor uw klacht. Uw klacht wordt binnen zes weken afgehandeld. De therapeut om wie het gaat, heeft het recht om dit te weten en wordt op de hoogte gesteld.
Heeft u hulp nodig of is de kwestie aanleiding om een klacht in te dienen, neem dan contact op met Quasir, Expertisecentrum Klachten en Calamiteiten Zorg.
E-mail: bemiddeling@quasir.nl
Telefoon: 06 – 48 44 55 38

 

GESCHILLENCOMMISSIE

Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie. Deze is onafhankelijk en gespecialiseerd in complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over uw klacht (geschil) is bindend, zowel voor u als voor de therapeut. Soms kan de commissie besluiten een schadevergoeding toe te kennen.
Kosten
Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 50,-. Na indiening doet de geschillencommissie binnen zes maanden uitspraak over uw klacht. Op zorggeschil.nl vindt u meer informatie over hoe een geschil ingediend kan worden. De klachtenfunctionaris kan u hierbij helpen.

 

WAAROVER KUN JE EEN KLACHT INDIENEN?
U kunt een klacht indienen over zaken omtrent de behandeling die u van uw therapeut krijgt of kreeg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de behandeling of de manier waarop u bent bejegend. Maar ook over een volgens u onjuiste beoordeling van de therapeut, schade die door de behandeling is ontstaan of over beschadigde/vermiste eigendommen.

 

TUCHTRECHT COMPLEMENTAIRE ZORG (TCZ)
Beroepsbeoefenaren die zijn ingeschreven in het RBCZ-register vallen onder het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door het TCZ.
Als er sprake is van een ernstige klacht dan kan de klachtenfunctionaris u adviseren om de klacht te deponeren bij:
Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ)
Postbus 297
4700 AG Roosendaal
Tel.: 0165 567 014
Een klacht kan ook bij de Inspectie van de Volksgezondheid of bij een civiel rechter worden ingediend.
Het TCZ bestaat uit het College van Toezicht en het College van Beroep. U kunt ook contact opnemen met het secretariaat van de VBAG. Het secretariaat is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9:00 uur en 12:00 uur op telefoonnummer 040 283 89 88. Via mail: secretariaat@vbag.nl.

 

Algemene voorwaarden

VERTROUWELIJKHEID
De therapeut is gehouden te handelen conform wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van de cliënt en de therapeut zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Dit dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. De therapeut heeft een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Op verzoek van de cliënt kan voorafgaand, tijdens of na de behandelperiode informatie worden ingewonnen en/of verstrekt aan een te benoemen therapeut, arts en/of medisch specialist waarvoor de cliënt specifiek toestemming dient te verlenen (uw therapeut verstrekt zonder uw nadrukkelijke toestemming nooit gegevens aan derden).

 

AFSPRAKEN BEHANDELINGEN/CONSULTEN
De therapeut is verplicht in alle fasen van de behandeling informatie betreffende de behandeling aan de cliënt te verstrekken. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken. Het therapieplan is opgebouwd uit een aantal consulten, waarin telkens zowel bij aanvang van het consult als afsluitend aan het consult een gesprek plaatsvindt. Afsluitend aan ieder consult wordt tevens in overleg besloten of de therapie een vervolg zal krijgen. De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen therapeutische handelingen verrichten. Voor een minderjarige cliënt en/of een cliënt onder voogdij/toezicht, dienen ouders en/of voogden c.q. toezichthouders toestemming te verlenen. De therapeut verplicht zich de patiënt correct te verwijzen naar een collega (therapeut, arts en/of andere medische hulpverlener), indien de eigen behandeling niet toereikend is.

 

KOSTEN
De kosten van een behandeling staan op de website van Mesologie Sandra van Ham vermeld. Dit tarief is zowel van toepassing op het eerste consult als op de vervolgconsulten. Individuele voedingsadviezen zijn inbegrepen in het consult en worden ná het consult schriftelijk of via de email verstrekt. Van de bevindingen van het eerste onderzoek ontvangt de cliënt zo nodig een schriftelijke rapportage. Voor het opstellen van een aanvullende schriftelijke rapportage voor de cliënt, dan wel op verzoek van de cliënt voor een therapeut, arts en/of medisch specialist worden kosten in rekening gebracht. Toekomstige aanpassingen van de tarieven worden minimaal 1 maand vóór de tariefwijziging kenbaar gemaakt via de website (www.mesologiesandra.nl).

 

BETALING
De factuur wordt de cliënt per email of app. toegestuurd. Hierna kan de cliënt het aanvragen van een (gedeeltelijke) vergoeding op basis van haar/zijn aanvullende ziektekostenverzekering indienen bij de zorgverzekeraar. Betalingswijze geschiedt volledig en aansluitend aan het consult via contant of betaalverzoek. Betaling per creditcard is niet mogelijk. De betalingswijze van aanvullende kosten geschiedt per bank met een betalingstermijn van 14 dagen.

 

ANNULERING
Bij verhindering zal de cliënt minimaal 24 uur van tevoren afzeggen, door een telefonische melding dan wel het achterlaten van een bericht op de app of voicemail of het versturen van een bericht via email. Van afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd, wordt 75% van het consulttarief in rekening gebracht.

 

VERGOEDING VAN DE THERAPIE
De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging c.q. het beroepsregister en doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de kosten van het consult (gedeeltelijk) voor vergoeding in aanmerking komen. De consulten vallen onder alternatieve geneeskundige behandelingen. De cliënt informeert zelf voorafgaand aan een afspraak bij zijn of haar zorgverzekeraar of deze kosten (gedeeltelijk) vergoed worden. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor deze afstemming met zijn/haar zorgverzekeraar.

 

BEREIKBAARHEID
Mesologie Sandra van Ham werkt uitsluitend op afspraak. Als door ziekte of onvoorziene omstandigheden een afspraak niet door kan gaan, zal dit zo spoedig mogelijk worden doorgeven en op een zo kort mogelijke termijn contact worden opgenomen om een vervangende afspraak in te plannen.
Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf consulten uit te voeren, wordt een collega-therapeut uit de omgeving ingeschakeld. De cliënt heeft hierin altijd zelf de keuze om hiermee of niet mee akkoord te gaan.

 

AANSPRAKELIJKHEID
Voor klachten over de behandeling kan de client zich voor het klachtrecht wenden tot de VBAG (vereniging ter bevordering van alternatieve geneeswijze www.vbag.nl). Zie klacht en tuchtrecht onderaan de website van Mesologie Sandra van Ham www.mesologiesandra.nl.
Mesologie Sandra van Ham heeft een Collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door de verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico. Alle eventuele gevolgen, voortvloeiende uit het achterhouden van informatie over de cliënt aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.  
Mesologie is niet geschikt om medische diagnoses te stellen of ziektes te behandelen. Het is bij uitstek geschikt om naast de reguliere gezondheidszorg te functioneren en niet in plaats daarvan. Daarom wordt het op prijs gesteld als de huisarts en/of specialist op de hoogte is van de klachten. Ongeneeslijke ziekten kunnen met behulp van Mesologie niet worden weggenomen. De behandelingen kunnen wel een positieve bijdrage leveren in de ondersteuning van de gezondheid en het welbevinden van de cliënt.
Dit is ook mogelijk tijdens en na een regulier behandelingstraject. Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met de huisarts en/of specialist veranderd of geheel achterwege gelaten worden. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, dient de cliënt contact op te nemen met de huisarts en/of specialist.
De cliënt is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de therapeut is sprake van een inspanningsverplichting. De therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt voordoen, welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut.
De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade. De therapeut is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen. De leverancier van deze supplementen is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar.
De therapeut zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen.

 

ONTBINDENDE VOORWAARDEN
Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de cliënt voortzetting van de behandeling niet langer op prijs stelt of niet nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen. De therapeut kan de behandeling slechts eenzijdig beëindigen onder vermelding van argumenten en de cliënt, indien nodig, doorverwijzen naar een andere therapeut, arts of andere medische hulpverlener.